Violència masclista

Què és la violència masclista?

La violència masclista és aquella violència que s’exerceix contra les dones pel fet de ser dones en una societat i en un context social determinat. És el resultat de la desigualtat i la discriminació que es donen en un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. Per tant, la violència és una eina que perpetua la desigualtat i que busca la dominació i el sotmetiment de les dones, en ocasions de forma subtil i encoberta.

Com es manifesta?

Els diferents tipus de violència masclista que podem detectar són: física, psicològica, sexual, econòmica i ambiental. I aquests, poden succeir independentment o de manera simultània. En qualsevol context en el que s’exerceix violència masclista els diferents abusos es van agreujant amb el temps, augmentat la seva intensitat i la seva freqüència.

 

Els àmbits en els que s’exerceix la violència masclista són els següents:

 • Àmbit familiar
 • Àmbit de la parella
 • Àmbit laboral
 • Àmbit comunitari
 • Àmbit institucional

Violència simbòlica i cultural

La violència contra les dones està present a la cultura i en la manera com entenem el món. La invisibilització del paper de les dones a les diferents disciplines, l’objectualització del cos de les nenes i les dones, la cultura de la violació o el llenguatge sexista són alguns exemples d’aquesta.

 

Violència estructural

La violència masclista es perpetua a través de les estructures de la societat a on no s’atenen les necessitats bàsiques de les dones. La violència institucional, la feminització de la pobresa i l’androcentrisme en la medicina són mostres de la violència estructural.

 

Violència directa

És aquella que es dóna en l’àmbit de relació més proper a la persona i que és exercida per algú identificable. Es concreta en comportaments concrets i actes violents. La violència psicològica, sexual i econòmica a la parella o l’assetjament sexual a la feina són exemples de la violència directa.

Qui ho pateix?

La violència masclista la pateixen les dones i les nenes en les diferents formes que s’ha exposat en els paràgrafs anteriors. En la majoria de casos és difícil d’identificar ja que en un primer moment l’exercici dels abusos es dóna de forma subtil. Algunes de les estratègies que utilitzen els homes que exerceixen violència i que dificulten la seva identificació són la manipulació, la negació, la justificació i la culpabilització de la víctima de violència.

Qualsevol dona, jove, nena, pot patir violència masclista, no depen ni de l’edat, ni de la classe social, el nivell educatiu o el lloc de procedència. Les dones som un col·lectiu de risc en tant que vivim en societats patriarcals a on la desigualtat i la discriminació són el resultat de infravalorar allò diferent a la masculinitat hegemònica.

Les nenes i els nens sovint són víctimes de la violència masclista quan aquesta es dóna en la família. Conviure en un ambient a on hi ha por, menysteniment de les figures principals d’afecció, manipulació i negligència, entre d’altres, té efectes directes en el desenvolupament emocional, cognitiu i físic de les criatures.

Les violències masclistes és un terme que recull la globalitat de la violència que té l’origen en el sistema heteropatriarcal, per tant les pateix qualsevol persona que trenca amb la normativa de gènere (transgènere, queers…) i que surt fora de l’heterosexualitat com a forma de relació afectivo-sexual (lesbianes, homosexuals…). Les violències masclistes també la pateixen els homes que transgredeixen la masculinitat hegemònica (mandats de ser forts, competitius, misògens…) que els perjudica diretament a ells (conductes de risc, violència cap a altres homes, analfabetisme emocional, etc) i als seus entorns.

 

Efectes de la violència masclista

Els efectes més comuns per patir violència masclista són els seqüents:

 • Culpa
 • Vergonya
 • Aïllament social
 • Angoixa
 • Baixa autoestima
 • Devaluació de l’autoimatge i l’autoconcepte
 • Problemes d’atenció i concentració 
 • Tristor o depressió